Ověřování podpisů a listin

Najděte si nejbližší úřad, který ověřuje podpisy a listiny

Potřebujete úředně ověřený podpis nebo ověřenou kopii listiny?

Najděte si na mapě úřad ve vašem okolí, kde se ověřování podpisů a listin provádí.

Mapa notářů

Kraje a okresy České republiky

Úředně ověřený podpis je podpis, jehož pravost na listině je ověřena (neboli legalizována) správním orgánem. Legalizací, tedy úředním ověřováním podpisu, se proto nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Právní předpisy státu nebo jiného správního celku určují, pro které právní úkony a jiné situace je použití úředně ověřeného podpisu povinné a které orgány ověření provádějí.

Úřední orgán ověřuje pravost tak, že se před ním listinu příslušná fyzická osoba vlastnoručně podepíše (případně před tímto orgánem uzná podpis na listině za svůj vlastní) a orgán ověří její totožnost.

V České republice provádějí úřední ověření podpisu na základě zákona o ověřování krajské úřady, obecní úřady, újezdní úřady, držitelé poštovní licence (např. Česká pošta), Hospodářská komora ČR. Dále, na základě jiných právních předpisů, ověřování též provádí notáři, advokáti (činí prohlášení o pravosti podpisu, které nahrazuje úřední ověření), kapitáni plavidel České republiky a konzulární a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.

Legalizaci lze provést pouze u listin v českém nebo slovenském jazyce (v jiných jazycích jen v případě, že je k dispozici úředně ověřený překlad).

Při ověřování listin neboli vidimaci se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimované listiny) se doslova shoduje s předloženou listinou. Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.